Բակալավրիատ

Ի՞նչ է բակալավրի աստիճանը։

Բակալավրը ակադեմիական աստիճան է, որի միջոցով ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններ և գիտելիքներ:

Որքա՞ն է բակալավրի աստիճանի տևողությունը։

Բակալավրը եռամյա կամ քառամյա կրթական ծրագիր է: Կախված երկրից և կրթական հաստատությունից տևողությունը տարբերվում է:

Ո՞րն է բակալավրի աստիճանի նպատակը։

Բակալավրի աստիճանը անհրաժեշտ է աշխատանքի և բարձրագույն կրթության հետբուհական հաստատություն ընդունվելու համար (մագիստրատուրա, դիպլոմային և այլն):

Ի՞նչ ուղղություններ է ներառում բակալավրը։

Բակալավրի կրթությունը լինում է առարկայական և մասնագիտական:

Որո՞նք են բակալավր ընդունվելու անհրաժեշտ պայմանները:

Ընդունելության պահանջները տարբերվում են ըստ երկրների և կրթական հաստատությունների:
Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է

  •  որակավորում, որը համապատասխանում է կրթական հաստատության պահանջներին
  •  ուսման լեզվի իմացություն
  •  ակադեմիական առաջադիմության և ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  •  երաշխավորագրեր
  • լրացված ձևաթղթեր
  • կրթական հաստատության կողմից պահանջված քննությունների և միջազգային քննությունների գնահատականներ

Ծրագրեր